Disclaimer voor www.lidyderksen.nl

Met deze disclaimer geven we aan onder welk voorbehoud we de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet op een of andere andere manier misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat we streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning te mogen claimen of te veronderstellen.

Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.lidyderksen.nl op deze pagina.